دلت را هنـــگــامــی غم مـی گیــرد

 

که نــگــاهــت به

 

دستـــانِ گـــره خورده ی

 

دو آدم خیـــره مـــی مـــاند!