شاید بهم بگى مغرور یا بی احساس

ولى من عادت ندارم به چیزاى

عمومى حس خاصى داشته باشم!!