یه وقتایی یهو تصمیم میگیری عوض شی

پست های خنده دار میذاری

نشون میدی که به آینده امیدواری

آهنگ شاد پلی میکنی

میری آرایشگاه

به روز لباس میپوشی

با دوستات بیرون میری

شیطنت میکنی

یه مدت ادامه میدی

ولی

هه خیلی زود کم میاری

دوباره آلبوم آهنگ همیشگی رو پلی میکنی

دیگه از خونه بیرون نمیری

زود عصبانی میشی

هرکسی میاد سمتت پسش میزنی

حتی آدمش

از جاهای شلوغ فرار میکنی

با خودت لج میکنی

و به اندازه ی تمام مدتی که

خودتو نگه داشتی و تظاهر کردی

گریه میکنی...