دخترا حتما بخونن

دختر بودن

یعنی شالت افتاد...!

یعنی سوال مسخره ی آیا من وکیلم؟؟

یعنی این چیه پوشیدی بدو عوض کن...!

یعنی ارزوی سفر مجردی روبه گور بردن...!

یعنی این عکس کیه توگوشیت؟؟؟!!!

یعنی خوشگله برسونمت...!!!؟؟؟

یعنی بروتو دم در وانستا...!

یعنی وسط یه کاری پاشو بروچایی بیار...!

یعنی حق هرچی رو وقتی داری که توعقدنامه نوشته شده باشه...!

یعنی سیگار کشیدن=خراب بودن...!

یعنی تابستون لباس تا خرخره...!

یعنی ساعت8 شبه کجایی؟گمشوخونه...!

یعنی نخواستن وخواسته شدن...!

یعنی کجا داری میری؟؟؟

یعنی تودریا با لباس بری...!

یعنی کی بود زنگ زد؟؟؟

یعنی ازپدرت اجازه گرفتی؟؟؟

یعنی بهت بگن خیلی خودسر شدیااا...!

یعنی با لباس سفیداومدن وبا کفن رفتن...!

یعنی تباه شدن زندگیت واسه حرف مردم...!

یعنی فراموش کردن ارزوها...!

یعنی حق نداری به انتخاب خودت کارایی روکه میخوای بکنی...!

یعنی اجازه گرفتن واسه هرچیز...!

یعنی خیلی چیزای دیگه...!

 

به سلامتی خودمون که همه اینارو تحمل میکنیم..