چگونه است حال من…
با غم ها می سازم…
با کنایه ها می سوزم…
به آدم هایی که مرا شکستند لبخند می زنم…
لبخندی تـــلخ...
خداوندا…
می شود بگویی کجای این دنیا جای من است…
از ت