ﺑــﺎ ﮔﺮگ هــﺎ ﺩﻭﺳــﺘـﯽ ﮐـــﻦ !
  
ﭼـــﻮﻥ ﺗــﺎ ﮔــﺮﺳﻨــﻪ ﻧـﺸــﻮﻧـﺪ ، ﺧﯿﺎﻧﺖ ﻧﻤﯽ ﮐﻨﻨﺪ . . .
 
ﻭﻟـﯽ ﺍﻧــﺴــﺎﻧــﻬـﺎ ﺗــﺎ ﺳــﯿـﺮ ﻣـﯿـﺸــﻮﻧـﺪ ، ﺧــﯿـﺎﻧــﺖ ﻣﯿـﮑـﻨـﻨـﺪ !
 
گـرگ بــاش . . . مــغـــرور . . .
 
مـیـخــوای خــنـجـری بــزنی از رو بــه رو بزن !
 
مــثـل گــرگ تــعـصــب داشــتـه بـاش ،
 
مـثـل گـرگ حـتی بـه شــیـر هـم رحـــم نـکـن !
 
مــثـل گــرگ رو در رو حــق بـگـیــر ، بـه مــانـنـد گـرگ بـاش دشمـن را بــدر !
 
در بــرابــر سـگ هـای ولگــرد بـی تــفـاوت بـاش ،
 
آن هــا بـا پــارس کــردن هـای بیـهــوده زنــده انـد . . .
 
گـرگ بـاش . . . زوزه ی گـرگ از تـنـهـایـســـت . . .
 
ولـی گــرگـهــا دسـتـه جـمـعی زوزه مـیـکـشـنـد . . .
 
در دنــیـای گــرگـهــا اعــتـمــــاد یـعـنــی مـــرگـــ . . . .
 
بـا هـمـه بـاش امـــا تـنـهــا . . . !