هی غریبه !!!

دست روی کسی گذاشته ای که ...

تمام دنیای من است

بی وجدان ...

اینقدر راحت به او نگو عزیزم ...!!!

سختمه ...