گاهی سخت میشود …
دوستش داری و نمی داند …
دوستش داری و نمی خواهد …
دوستش داری و نمی اید …
دوستش داری و سهم تو از بودنش فقط تصویری ست رویایی در سرزمین خیالت !
دوستش داری و سهم تو از این همه تنهایی ست