آنشب گفت: دوستی یک اتفاق است و دشمنی یک قانون... نميدانم که از فردا چرا هیچ اتفاق نیفتاد اما مردم قانون مند شدند!.!.!.