خدایا دوست بدار آنهایی که دوستمان دارند ونمیدانیم و سلامت بدار آنهایی که دوستشان داریم ونميدانيد