این روز ها
تلخم
تلخ

تلخ می‌‌نویسم
تلخ فکر می‌کنم

تن‌ به تلخی‌ آغوش های خیالی می‌ دهم
میگذارم بوسه‌های تلخ
شهوتِ جنون آسا یِ فرار از ریشه‌هایم را در من بیدار کنند
این روز ها
دست برداشته‌ام از توجهِ بی‌ وقفه به حضور آدم ها
پرهیز می‌‌کنم از ثبتِ وجود‌هایی‌ که ماندگاری ندارند
این روز ها
تلخ تر از همیشه
از همه ی آدم‌ها بریده ام ....
همیشه با خودت تکرار کن