سیاه و سفید کردن عکس هایم، دیگر

 

فایدهای ندارد!

 

همه فهمیده اند،


رنگ پریدگی چهره ام را...