دلشکسته ای لب بام سیگار میکشید...
خسته بود...

آنقدر خسته...

که...

یادش رفت بعد از آخرین پک...

سیگار را به پایین پرت کند

نه خودش را...