من: دکتر، چرا من خوب نمیشم؟؟؟

 

دکتر: {سکوت}

 

من: دکتر، با تو هستما. من چه مرگمه؟؟؟

 

دکتر: {باز هم سکوت}

 

من: آقای دکتر، با توام. من چم شده؟؟؟ لالی یا کر؟؟؟؟

 

دکتر: ببریدش، اون مرده... جواز دفنش رو صادر کردم...

 

عاشق این لحظه ام....