خیلی وقتا بهم گفتن چرا میخندی؟؟؟

بگو ما هم بخندیم...

اما هرگز نگفتن چرا غصه میخوری؟؟؟

بگو ما هم بخوریم...