خدا پرسید:

میخوری یا میبری؟

و من گرسنه پاسخ دادم:میخورم...

چه میدانستم

حسرت ها را میخورند...

 لذت ها را میبرند...

«حسین پناهی»