آدمها نقاش های ماهری هستند :

 در یک چشم بهم زدن روزگارت را سیاه می کنند...!

 

 

 

 

 

فرق است بین کسی که تورا میخواهد و کسی که تو را هم میخواهد