این روزا دلم اصرار دارد فریاد بزند

اما من جلوی دهنش رو میگیرم

وقتی میدونم کسی دوس ندارهصدامو بشنوه

این روزا من خدای سکوت شده ام

خفقان گرفتم تا ارامش اهالی دنیا

خط خطی نشود...