اعتراف سختیست...

اما

عشقم با آن غریبه به هم می آیند