اینجا سرزمین واژه های وارونه است:
 

 

جایی که گنج,

"جنگ" می شوددرمان,

"نامرد" می شودقهقه ,

"هق هق" می شوداما دزد همان

"دزد" استدرد همان

"درد"و گرگ همان

گرگ...