به من میگوید: مثل بچه ی آدم رفتار کن....

 

و من هنوز مانده ام....

 

که میان هابیل angelو قابیل devilکدام را انتخاب کنم؟؟؟frown