وقتی که تنها می شم

 

 

 

 

میرم کنار دریا تا یه کمی با هاش درد دل کنم

 

بگم که شاید دریا قدر منو بدونه

بگم که عاشق بودم

بگم که تنها شدم

بگم که دوستش داشتم

بگم که خدا نگهدار