مزرعه را مترسک ها خوردند

بیچاره کلاغ ها

زیر بار تهمت ها سیاه شدند